Cấy ghép nội tạng là phi khoa học.

Nhiều bác sỹ tung hô những thành tựu cấy ghép nội tạng và được dân chúng tung hô nhiệt liệt. Ít ai biết rằng những bệnh nhân được cấy ghép nội tạng chỉ sống thêm được vài năm mà thôi.   Hệ miễn dịch đào thải mọi yếu tố ngoại lai Hệ miễn dịch của…